Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME*

Në kuadër të përgjegjësive dhe kompetencave të veta, Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme:

Menaxhon dhe mirëmban informatat për burimet njerëzore të Fondit, asiston menaxhmentin në organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative, logjistike dhe të shërbimeve të teknologjisë informative;

  • Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
  • Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të agjencisë;
  • Koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të Fondit;
  • Mirëmban pajisjet e TI-së dhe ofron shërbime të TI-së;
  • Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të Fondit;
  • Ofron shërbime logjistike për Fondin;
  • Planifikon dhe mbledh premiumet nga banorët e vendit, si dhe benë monitorimin e rregullt të mjeteve financiare të mbledhura.

Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë:

  1. Divizioni për Buxhet dhe Financa; 

  2. Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike.

Udhëheqësit të Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme është z. Liridon Dervishaj.

*Përshkrim i detyrave dhe përgjegjësive sipas Rregullores Nr. 4/2017 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës. Aktualisht, kjo Rregullore është në proces të ndryshimit dhe plotësimit. Pas miratimit te Rregullores së re do të bëhet përditësimi i detyrave dhe përgjegjësive të Njësive Organizative të Fondit te Sigurimit Shëndetësor.