Mbrojtja e sinjalizuesve

LIGJI NR. 06/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

Sinjalizues nënkupton çdo person i cili raporton ose shpalos informacione për një kërcënim ose cenim të interesit publik në kontekstin e marrëdhënies së vet të punës në sektorin publik ose privat.

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore

z. Petrit BRUQI, Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerzore 

T: + 38 200 80 705

M:  044 104 880
E: petrit.bruqi@rks-gov.net

Adresa: Lakërishtë, Rr. Tirana,

Objekti BeniDona, Prishtinë 10000, Kosovë