Bordi Drejtues i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore

 

Kryesues i Bordit Drejtues të FSSH-së;

Z. Arben Vitia,

Ministria e Shëndetësisë;

 

Anëtar i Bordit Drejtues të FSSH-së;

Z. Hekuran Nikçi,

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z. Besnik Fetahu,

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z. Kastriot Meqa,

Përfaqësues i Odës së Profesionistëve Shëndetësorë;

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z. Adrian Shefkiu,

Përfaqësues  i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës;

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z. Izet Sadiku,

 Asociacioni i Komunave të Kosovës;

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z. Afrim Maliqi,

Përfaqësues i Shoqatave të Pacientëve.

 

Drejtori ose përfaqësuesit tij do të jenë pjesë e këtij Bordi, në rolin e Sekretarit të Bordit dhe pa të drejtë vote.

Mandati i të emëruarve në Bordin Drejtues nga pika 1. e këtij Vendimi është tre (3) vjeçar.

Mandati i Kryesuesit të Bordit, i cili zgjidhet në bazë të parimit të rotacionit nga anëtarët e Bordit Drejtues, është një(1) vit.

Kompensimi i këtij Bordi bëhet nga buxheti i Fondit për Sigurime Shëndetësore.