Bordi Drejtues i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore

 

Kryesues i Bordit Drejtues të FSSH-së;

Znj.Dafina Gexha-Bunjaku,

Ministria e Shëndetësisë.

 

Zëvendës i Bordit Drejtues të FSSH-së;

Z.Klit Shala,

Ministria e Financave,Punës dhe Transfereve.

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z.Ahmet Ismaili,

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z.Kastriot Meqa,

Përfaqësues i Odës së Profesionistëve Shëndetësorë.

 

Anëtare e Bordit Drejtues;

Znj.Agreta Gashi,

Përfaqësuese  e Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës.

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z.Fahri Shabani,

Përfaqësues i Asociacionit të Komunave të Kosovës.

 

Anëtar i Bordit Drejtues;

Z.Muhamedali Kodra,

Përfaqësues i Shoqatës së Pacientëve.

 

Drejtori ose përfaqësuesit tij do të jenë pjesë e këtij Bordi, në rolin e Sekretarit të Bordit dhe pa të drejtë vote.

Mandati i të emëruarve në Bordin Drejtues nga pika 1. e këtij Vendimi është tre (3) vjeçar.

Mandati i Kryesuesit të Bordit, i cili zgjidhet në bazë të parimit të rotacionit nga anëtarët e Bordit Drejtues, është një(1) vit.

Kompensimi i këtij Bordi bëhet nga buxheti i Fondit për Sigurime Shëndetësore.