NJOFTIM


Prishtinë 13/01/2023 

Ftesë për shprehje të interesit

 

Fondi për Sigurim Shëndetësor është duke kërkuar objekt me hapësira të përshtatshme për zyra. Të gjithë të interesuarit, objektet e të cilëve përmbushin kushtet  e përcaktuar në këtë shpallje, t'i dërgojnë ofertat me shprehje të interesit dhe dëshmive përkatëse në Arkivin e Fondi për Sigurim Shëndetësor. Adresa: Lakërishtë, Rruga Tirana, Objekti Beni Dona, Prishtinë 10000, Kosovë Tel: +381(0) 38 200 80 704 https://fssh.rks-gov.net.

Afati për dorëzimin e ofertave është nga data 13.01.2023 deri me 23.01.2023

 

 • Objekti duhet të ketë hapësira për zyra prej 1300-1500m2;
 • Hapësira për arkiv minimum 16m2;
 • Hapësirë për depo minimum 16m2;
 • Hapësirë për dhomën e serverëve minimum 16m2
 • Duhet të ketë parking për minimum 4 vetura zyrtare të FSSh-së. Parkingu për stafin e FSSh (50 staf) është përparësi;
 • Objekti preferohet të ketë dy hyrje-zyrtare dhe hyrje për palë;
 • Në rast se objekti është me etazhe, çdo etazh duhet të ketë së paku wc për Femra dhe Meshkuj;
 • Të gjithë të interesuarit duhet të ofrojnë planet e objekteve të detajuara me metrazhe;
 • Objekti duhet ketë leje ndërtimi. Ndërtimi i ri është përparësi sepse lejon përshtatje te hapësirave sipas nevojës për akomodim te stafit dhe kërkesave te Fondit;
 • Objekti duhet të jetë në Prishtinë. Afërsia me objektet qeveritare është përparësi;

 

                           Poziv za iskazivanje interesa

 

             Rok za podonsenje ponuda je 13.01.2023-23.01.2023

 • Fond za zdravstveno osiguranje traži objekat pogodan za poslovni prostor, kancelarije. Svi zainteresovani koji iznajmljuju objekte, koji ispunjavaju zahtevane uslove koji se nalaze u prilogu ovog oglasa,
 • Objekat mora da ima poslovni prostor za kancelarije od 1300-1500m2;
 • Minimalan prostor za arhivu 16m2;
 • Minimalni magacinski prostor 16m2;
 • Prostor za server sobu najmanje 16m2;
 • Mora da ima parking za najmanje četiri službena automobila FZO. Parking za osoblje FZO (50 zaposlenih) predstavlja prednost;
 • Poželjno je da objekat ima dva ulaza- jedan za zvaničnike i jedan za stranke;
 • Ukoliko  je objekat višespratni, svaki sprat mora imati najmanje jedan toalet za žene i muškarce;
 • Svi zainteresovani trebaju da dostave opis detaljnog plana objekta i metraže;
 • Objekat mora da ima građevinsku dozvolu. Novoizgrađeni objekat predstavlja prednost jer omogućava prilagođavanje prostora potrebnog za smeštaj osoblja i zahteva Fonda;
 • Objekat mora da bude u Prištini. Blizina vladinih objekata predstavlja prednost.