Prezantimi i raportit final të studimit të fizibilitetit me temën “Financimi i Kujdesit Shëndetësor- transparenca, digjitalizimi dhe inovacioni


Prishtinë 16/07/2021Me dt. 14.07.2021 në Fondin për Sigurim Shëndetësor është mbajtur prezantimi i Raportit final të studimit të fizibilitetit me temën “Financimi i Kujdesit Shëndetësor- transparenca, digjitalizimi dhe inovacioni”, raport ky i përgatitur nga kompania konsulente zvicerane “Muller Healthcare Consulting-MHC”, e kontraktuar dhe financuar nga Lux-Development, bazuar në marrëveshjen e mirëkuptimit të nënshkruar në mes të Ministrisë së Shëndetësisë të Kosovës dhe Organizatës për bashkëpunim ndërkombëtar të Dukatës së Madhe të Luxemburgut, Lux-Development.

Prezantimin e këtij raporti të fizibilitetit, përveç drejtorit të Fondit Fatmir Plakiqi, e nderuan me prezencën e tyre edhe Ushtruesja Detyrës e Ambasadores së Dukatës së Madhe të Luxemburgut,  Natacha Gomes dhe Shefi i zyrës rajonale të LuxDev për Kosovën, Richard Schmit.Në raport janë dhënë rekomandime konkrete për institucionet relevante të përfshirë për funksionalizimin e skemës së sigurimit shëndetësor si dhe afatet e mundshme kohore për implementimin e qasjes reformuese në financimin e sistemit shëndetësor publik të Kosovës.

Dokumenti i shërben Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë si udhërrëfyes drejt implementimit të procesit të reformimit të financimit në sektorin e shëndetësisë- pjesës spitalore brenda një afati optimal, nëse identifikohen burimet e mundshëm financiare.